Monday, 26 March 2012

லஷ்மி குபேர பூஜை

 மஹாலஷ்மி மலரின் அழகு. அருள் பார்வையுடன் திகழும் செல்வத்தின் தெய்வம். விஷ்ணு பிரியை. கிரியா சக்தி. 

இலட்சுமி திருபாற்கடலில் இருந்து அமுதத்துடன் தோன்றியவள். அமுத மயமானவள். பொன்னிற மேனியுடன் கமலாசனத்தில் (செந்தாமரையில்) வீற்றிருக்கிறாள். இவளை நான்கு யானைகள் எப்போதும் நீராட்டுகிறது. முக்கியமாக, இவள் செல்வ வளம் தந்து வறுமையை அகற்றி அருள் புரிபவள். இவளுக்குத் தனிக் கோயில் இருக்குமிடம் திருப்பதியிலுள்ள திருச்சானூர்.


யானைகளின் பெயரால் அவள் கஜலட்சுமி என்றழைக்கப்படுகிறாள். அவள் பாற்கடலில் இருந்து வெளிப்பட்டதும், அஷ்டதிக்கு கஜங்கள் எனப்படும் எட்டு யானைகள் தமது மனைவியரான பெண் யானைகளுடன், அவளுக்கு மங்கல நீராட்டின என்று புராணங்கள் கூறுகின்றன. 

பல்லவர்கள் அமைத்துள்ள குடைவறைக்கோயில்களில் பலவற்றில், யானைகள் நீரை முகந்து நீராட்ட, தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கும் திருமகளைக் காண முடியும். யானைகளின் பிளிறலை இலட்சுமி விரும்பிக்கேட்கிறாள் என வேதமந்திரமான ஸ்ரீசூக்தம் கூறுகிறது.  


பசுக்களின் ப்ருஷ்ட பகுதியிலும் (பின்பகுதி) இலட்சுமி இருக்கிறாள். எனவே, பசுக்களின் பின்புறத்தில் மஞ்சள் பூசி, குங்குமம் இட்டு ஜிக்கின்றனர். கோலட்சுமி என்று பசுக்களை அழைக்கின்றனர். கிரகப்பிரவேசம் நடத்தும் போது, பசுக்களை வீட்டிற்குள் அழைத்துச் செல்வதன் மூலம், இலட்சுமி தேவி முதலில் செல்கிறாள் என்பது ஐதீகமாக உள்ளது. 

பசுக்கூட்டங்களுக்கு நடுவில் திருமகள் வீற்றிருக்கிறாள் என்று சிற்றிலக்கியத்தில் ஒன்றான சதக நூல் குறிப்பிடுகிறது. வீட்டில் இலட்சுமி கடாட்சம் பெருக சாணத்தால் மெழுகும் வழக்கம் உருவானது.


அஷ்ட இலட்சுமி: ஆதி லட்சுமி, மாகா இலட்சுமி, தன இலட்சுமி, தானிய இலட்சுமி, சந்தான இலட்சுமி, வீர இலட்சுமி, விஜய இலட்சுமி, கஜ இலட்சுமி, இவர்கள் இலட்சுமியின் அம்சங்கள்.              16 விளக்குகள் நெய்யினால் ஏற்றி, மஹாலஷ்மிக்கு அர்ச்சனைக்கு வில்வம் இலை,இல்லையெனில் தாமரை பூ அல்லது வெள்ளி காசு , பூக்கள் குங்குமம், குபேரன் படம் இல்லையென்றால் லஷ்மி படம், அர்ச்சனை செய்ய காசுகளை பயன்படுத்தவும்

நைவேதியம்
சக்கரை பொங்கல், பால் தேன், சிறிது நெய்
இந்த பூஜையை செய்வதால் பதினாறு பேறுகளும் நிறைவாகப் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்வர்

16 ல‌ஷ்மி

செளந்தர்ய லஷ்மி

செளபாக்கிய லஷ்மி

கீர்த்தி லஷ்மி

வீர லஷ்மி

விஜய லஷ்மி

சந்தான லஷ்மி

மேத லஷ்மி

வித்யா லஷ்மி

துஷ்டி லஷ்மி

புஷ்டி லஷ்மி

ஞான‌ லஷ்மி

சக்தி லஷ்மி

சாந்தி லஷ்மி

சாம்ரஜ்ய லஷ்மி

ஆரோக்கிய லஷ்மி

ஆதி மஹா லஷ்மி


மஹ‌ல‌ஷ்மி தியான‌ம்:

யா ஸ்ரீ ஸ்வ‌ய‌ம் ஆவிர்ப‌பூவ‌ ஜ‌க‌த்ஹிதாய‌ ப்ர‌ச‌ன்ன‌வ‌த‌ன‌ம்

ஷோடஷ் பலப்ரதாம் ப‌க‌வ‌தீம் வ‌ந்தே அர‌விந்தாஷ்திதாம்

யா ஸ்ரீக் ஷ‌தாஸ்த‌ விராஜ‌மானா சா வ‌ர‌ம் த‌தாதி ச‌ம்பூஜ‌கானாம்

த‌ஸ்யை ஸ்ரீயை ந‌மோஸ்த்து ச‌த‌த‌ம் ந‌மாமி தாம் ஆதிலஷ்மீம் சுப‌ம்

ஸ்ரீ தனாஹர்ஷன ஸ்ரீ குபேர‌ சகித‌ ஸ்ரீ ம‌ஹால‌ஷ்மீம் தயாயாமி

அர்ச்ச‌னை:

ஓம் ஸ்ரீம் ஸ்ரீயை ந‌ம‌க

ஓம் ஸ்ரீம் செள‌ந்த‌ர்ய‌ல‌ஷ்மீ ச‌ம்ப‌ன்னாயை ந‌ம‌ஹ‌

ஓம் ஸ்ரீம் செள‌பாக்கிய‌ல‌ஷ்மீ ப‌ரிவ்ருதாயை ந‌ம‌ஹ‌

ஓம் ஸ்ரீம் கீர்த்தில‌ஷ்மீ சேவித்தாயை ந‌ம‌ஹ‌

ஓம் ஸ்ரீம் வீரலஷ்மீ ஆஸ்ரீதாயை ந‌ம‌ஹ‌

ஓம் ஸ்ரீம் விஜ‌ய‌ல‌ஷ்மீ வ‌ந்திதாயை ந‌ம‌ஹ‌

ஓம் ஸ்ரீம் ச‌ந்தான‌ல‌ஷ்மீ ஸ்துதாயை ந‌ம‌ஹ‌

ஓம் ஸ்ரீம் மேதால‌ஷ்மீ மேதிதாயை ந‌ம‌ஹ‌

ஓம் ஸ்ரீம் வித்யால‌ஷ்மிய‌ விராஜ‌மானாயை ந‌ம‌ஹ‌

ஓம் ஸ்ரீம் துஷ்டில‌ஷ்மீ ச‌ந்துஷ்டாயை ந‌ம‌ஹ‌

ஓம் ஸ்ரீம் புஷ்டில‌ஷ்மியா ப்ர‌ச‌ன்னாயை ந‌ம‌ஹ‌

ஓம் ஸ்ரீம் ஞான‌ல‌ஷ்மீ யுக்தாயை ந‌ம‌ஹ

ஓம் ஸ்ரீம் ச‌க்தில‌ஷ்மீ சமேதாயை நமஹ‌

ஓம் ஸ்ரீ சாந்திலஷ்மீயா ப்ரசன்ன வதனாயை நமஹ‌

ஓம் ஸ்ரீ சாம்ராஜ்யலஷ்மியா அலங்க்ருதாயை நமஹ‌


ஓம் ஸ்ரீ ஆரோக்கிய‌ல‌ஷ்மீயா ந‌ம‌ஸ்கிருத்தாயை ந‌ம‌ஹ‌

ஓம் ஸ்ரீம் ஆதில‌ஷ்மீ இதி விராஜமானாயை நமஹ‌

லஷ்மீ அஷ்டோத்திரம்:

ஓம் அன்ன லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ஆதி லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் இஷ்ட லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ஈச்வர லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் உத்தம லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ஊர்த்வ லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ஏகாந்த லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ஐச்வர்ய லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ஓங்கார லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ஔஷத லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் அகாராதி ஷகாராந்த லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் அம்ச லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் அமிர்த லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் அஷ்ட லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் அக்ஷர லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் அச்வ லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் தன லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் தான்ய லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் விஜய லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் வீர்ய லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் வித்யா லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ஸந்தான லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ஸௌபாக்ய லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ஸப்த லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ஸ்பர்சலக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ரூப லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ரஸ லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் கந்தலக்ஷ்மியை நம:
ஓம் கஜ லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் காந்த லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் க்ருஹ லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் குண லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் கம்பீர லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் கேந்த்ர லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் கைவல்ய லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ரத்ன லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ஸ்வர்ண லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் முத்து லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் பவழ லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் வைர லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் வைடூர்ய லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் மரகத லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் கோமேதக லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் புஷ்பராக லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் குபேர லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் நளின லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் நாக லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் நித்ய லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் நேச லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ஜீவ லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ஜெய லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ஜோதி லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் த்ரிபுர லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் துரித லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் தேவ லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் தைர்ய லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் யந்த்ர லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் மந்த்ர லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் தந்த்ர லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் யக்ஞ லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் தான லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் தபோ லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ஸித்த லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் க்ரியா லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ஞான லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் மோக்ஷ லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் சாந்த லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் சீதா லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் சுப லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ஸுந்தர லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் வர லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் வீர லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் விவேக லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் விஷ்ணு லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் வேத லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் வைகுண்ட லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ஸத்ய லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ஸங்கல்ப லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் பாக்ய லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் புண்ய லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ப்ரகாச லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் பீதாம்பர லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் மோன லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் மோஹன லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் திவ்ய லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் தீப லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் பூத லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் புவன லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் த்ரைலோக்ய லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் மங்கள லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் மாதவ லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் மாங்கல்ய லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் மிதுன லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் மீன லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் மஹா லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் அரூப லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் விரூப லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் கமல லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ஸர்வபாப ப்ரசமன லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் ஸர்வ வ்யாதி நிவாரண லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் துஷ்ட ம்ருத்யு ப்ரசமன லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் துஷ்ட தாரித்ரிய நாசன லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் க்ருஹ பீடா ப்ரசமன லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் புத்ர பௌத்ராதி ஜனக லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் விவாஹ ப்ரதமிஷ்டத லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் அரிஷ்ட ப்ரவிபஞ்சன லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் முக்தி பலப்ரத லக்ஷ்மியை நம:
ஓம் தனதான்ய மஹாராஜ்ய ஸர்வ ஸௌபாக்ய தாயக லக்ஷ்மியை நம:

நீராஞ்ஜனம்:


நீராஜனம் சுமாங்கல்யம் கற்பூரனே சமன்விதம்

சந்திரார்க வஹ்னி சதர்ஷம் க்ரஹான ஹரிவல்லபயே

ச‌ர்வ‌ துக்கூப ஷாந்த்யார்த‌ம் ச‌ர்வ‌ ம‌ங்க‌ல‌ அவாப்ய‌ர்த‌ம்

ஆவாஹிதாப்யோ ச‌ர்வ‌தாப்யோ தேவ‌தாப்யோ

க‌ற்பூர‌ நீர‌ஞ்ஜ‌னாம் சந்த‌ர்ஷயாமி

பிராத்த‌னை:

யா ஹி வைஸ்ர‌வாணே ல‌ஷ்மீ யா சென்றாயே ஹ‌ரிவாஹ‌னே

சா ராவ‌ன‌க்ருஹே ச‌ர்வா நித்ய‌ம‌யேவான‌பாயினே

யா ச‌ ராஜ‌க் குபேர‌ஸ்ய‌ ய‌மஷ்ய‌ வ‌ருன‌ஸ்ய‌ ச‌

தாத்துர்ஷி த‌த்விஷ்டா வா ர‌ஹுத்தே ரக்ஷோக்ருஹோஷ்விஹா

ச்வர்கோய‌ம் தேவ‌லோகோயம் இந்திர‌ஸ்ய‌யேம் பூரி பாவேத்

சித்திர்வேய‌ம் பராஹி ஸ்யான்தித்யாம‌ன்யதா மாருதி

குபேர‌ தியான‌ம்:

ம‌நுஜ‌ வாக்ய‌ விமான‌ வ‌ர‌ஸ்தித‌ம்

க‌ருட‌ர‌த்ன‌ நிப‌ம் நிதிதாய‌க‌ம்

ஷிவ‌ஷ‌க‌ம் முகுடாதி விபூஹ‌ம்

வ‌ர‌க‌த‌ம் த‌ந‌த‌ம் ப‌ஜ‌ துந்தில‌ம்

ஷங்க‌ ப‌த்மாதி நித‌யே குபேராயா ந‌மோ ந‌ம‌ஹ‌

த‌ன‌தான்ய‌ ச‌ம்ரித்த‌ஸ்து த்வ‌த் ப்ராசாதாத் ம‌யி ஸ்திர‌

ந‌வ‌நிதி ச‌மோபேத‌ம் த‌ந‌த‌ம் யான‌ புஷ்ப‌க‌ம்

பிங்காஷ‌ம் ப‌வ‌யே நித்ய‌ம் ஹேம‌வ‌ர்ண‌ மனோகரம்

ஸ்ரீ த‌னாக‌ர்ஷ‌ண ஸ்ரீ ம‌ஹ‌ல‌ஷ்மீ ச‌ஹித‌ம் ஸ்ரீ குபேர‌ ராஜ‌ம் த்யாயாமி

அர்ச்ச‌னை:

ஸ்ரீ குபேராயா நமஹ
ஸ்ரீ தநதாய நமஹ‌
ஸ்ரீ ய‌க்ஷேஷாய‌ ந‌மஹ‌
ஸ்ரீ நிதீஷாய‌ ந‌மஹ‌
ஸ்ரீ ம‌ஹால‌ஷ்மி நிவாச‌புவே ந‌மஹ‌
ஸ்ரீ ம‌ஹ‌தே ந‌மஹ‌
ஸ்ரீ வ‌ர‌நிதிய‌திபாய‌ ந‌மஹ‌
ஸ்ரீ ல‌ஷ்மி சாம்ராஜ்ய‌தாய‌ காய‌ ந‌மஹ‌
ஸ்ரீ வைஸ்ர‌வ‌ணாயை ந‌மஹ‌
ஸ்ரீ ராவ‌ணாக்ரஜாய‌ ந‌மஹ‌
ஸ்ரீ அஷ்ட‌ல‌ஷ்மியா ஸ்ரீதால‌யாய‌ ந‌மஹ‌
ஸ்ரீ சுஹாஸ்ராயாய‌ ந‌மஹ‌
ஸ்ரீ ச‌ர்வாநீக‌ருணாபாத்ராய‌ ந‌மஹ‌
ஸ்ரீ சித்ர‌லேகாம‌ன‌ப்ரியாய‌ ந‌மஹ‌
ஸ்ரீ சிவ‌பூஜார‌தாய‌ ந‌மஹ‌
 
நிர‌ஞ்ச‌ன‌ம்:

ராஜாதி ராஜாய‌ ப்ர‌ஸ்ய‌ சாஹிணே
ந‌மோ வ‌ய‌ம்வைஸ்ர‌வ‌ணாய‌ குர்மஹே
ச‌ மே காமா காமாய‌ ம‌ஹ்யம்
க‌மேஸ்வ‌ரோ வைஸ்ர‌வ‌ணோ த‌தாது
குபேராய‌ வைஸ்ர‌வ‌ணாய‌ ம‌ஹாராஜாய‌ ந‌மஹ‌

ப்ராத்த‌னா:

வித்தேஷாய‌ குபேராய‌ ராஜ‌ராஜாய‌ ய‌க்ஷஷே
த‌நாத்ய‌க்ஷாய‌ ஸ்ரீதாய‌ ஏக‌பிங்காயாதே ந‌மஹ‌
ஓம் ய‌க்ஷாய‌ குபேராய‌ வைஸ்ர‌வ‌ணாயா
த‌ந‌தான்யாதி ப‌த‌யே ந‌மஹ‌
த‌ந‌தான்ய‌ ச‌ம்ருத்திம்மே தேஹிதா ப‌ய‌ ஸ்வாஹ‌

ஷேம‌ ப்ராத்த‍‌னா:‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

ம‌ந்திர‌ஹீன‌ம் க்ர‌யாஹீன‌ம் ப‌க்திஹீன‌ம் ம‌ஹேஸ்வர‌
ய‌த்பூஜித‌ம் ம‌யா தேவ‌ ப‌ரிபூர்ண‌ம் த‌தஸ்து தே


ச‌ம‌ர்ப‌ண‌ம்:
வ‌ல‌து கையில் ஒர் ஸ்பூன் த‌ண்ணீர் எடுத்து க‌ல‌ச‌த்தின் முன்னால் விட‌வும்

காயேன‌ வாச்ச‌ ம‌ன‌சேந்திரியை வா புத்யாத்ம‌நா வா ப்ர‌க்ருதேஸ்வ‌பாவாத்
க‌ரோமி ய‌த்ய‌த்ச‌க‌ல‌ம் ப‌ர‌ஸ்மை நாராயணாயேதி ச‌ம‌ர்ப‌ண‌ம்!
1 comment:

வை.கோபாலகிருஷ்ணன் said...

அழகிய படங்கள். அருமையான விளக்கங்கள். அஷ்டோத்ரத்துடன் கொடுத்துள்ளது மிகச்சிறப்பு.

பாராட்டுக்கள். வாழ்த்துகள்.
பகிர்வுக்கு நன்றிகள்.